top of page
AdobeStock_238122734_edited.jpg

STATUT

STATUTUL

ASOCIATIEI ’’ROTRUCK - ASOCIATIA PATRONALA

DE FOOD TRUCK  DIN ROMANIA’’

În conformitate cu prevederile Legii 367/2022 privind dialogul social („Legea 367/2022”), precum şi cu alte prevederi legale aplicabile,

 

Subscrisele:

 

 1. TOP HOSPITALITY PRODUCTION S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediu social situat în Bucureşti, Str. SG. NIŢU VASILE, Nr. 42, Bloc 2, Scara 1, Etaj 2, Apartament 12, Sectorul 4, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7679/2022, EUID: J40/7679/2022, cod unic de înregistrare 46006648, reprezentantă de către Mâță Laurențiu-Eugen, în calitate de administrator,

 

 1. TIRLEA CONSULTING S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediu social situat în Bucureşti, Calea Văcăreşti, Nr. 356-358, CAMERA 2, Bloc 1, Etaj 9, Apartament 909, Sectorul 4, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14861/2018, EUID: J40/14861/2018, cod unic de înregistrare 24627571, reprezentantă de către Ţîrlea Alexandru - Mihail, în calitate de administrator,

 

 1. CUBANO FOOD TRUCK S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediu social situat în Bucureşti Aleea Erou Mirea Mioara Luiza, Nr. 2, CAM. 1, Bloc 33, Scara 1, Etaj 3, Apartament 13, Sectorul 4, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6638/2018, EUID: J40/6638/2018, cod unic de înregistrare 39343020, reprezentantă de către Chivu Cristian-Victor, în calitate de administrator,

 

au decis înregistrarea, autorizarea și susținerea activității ORGANIZAȚIEI PATRONALE DE FOOD TRUCK DIN ROMÂNIA („Organizația” sau „Organizația Patronală”), care va fi organizată și va funcționa conform termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul Statut („Statut”) și ale prevederilor legale aplicabile.

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA ȘI SEDIUL ORGANIZAȚIEI

Art. 1.Organizația Patronală este persoană juridică română, fără scop lucrativ, apolitică, non-guvernamentală și non-profit, constituită în vederea apărării și promovării drepturilor și intereselor Comercianților de Street-Food[1], constituită în temeiul Legii 367/2022, iar denumirea organizație este „ORGANIZAȚIA PATRONALĂ DE FOOD TRUCK DIN ROMÂNIA”, care va putea fi identificată și sub denumirea „RoTruck”.

 

Art. 2.Sediul Organizației Patronale este situat în mun. Bucureşti, Calea Văcăreşti, Nr. 356-358, CAMERA 2, Bloc 1, Etaj 9, Apartament 909, Sectorul 4, România. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, cu excepția primei schimbări a sediului social, care va fi votată și aprobată în cadrul primei adunări generale a membrilor Organizației Patronale. 

 

Art. 3.Organizația Patronală poate constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică, sub forma de filiale și sucursale, în țară și/sau în străinătate. Organizația poate stabili legături de colaborare cu organizații similare, alte instituții şi persoane juridice sau fizice din țară si străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus. Organizația se poate afilia numai la o singură organizație patronală de rang superior. 

 

Art. 4.Organizația se constituie pe o durată nedeterminată de timp, respectiv pentru perioada maxima permisă de prevederile legale aplicabile. Durata de funcţionare poate fi modificată în baza Hotărârii Adunării Generale a Organizației.

 

CAPITOLUL II        

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ORGANIZAȚIEI 

 

Art. 5.Organizația Patronală are drept scop principal reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea drepturilor, intereselor și valorilor legitime ale Comercianților de Street-Food din România, în relația oricăror autorități/instituții/organizații/entități de drept public și/sau privat, în plan național, europenean și/sau internațional, în principal, în vederea: (i) elaborării/adaptării/actualizării/implementării cadrului legislativ general și sectorial ce reglementează activitatea economică de producere și/sau comercializare de produse alimentare în regim de street-food/ambulant în România; (ii) uniformizării și facilitării la nivel național, regional, local a condițiilor de desfășurare a activității economice de street-food/ambulant; (iii) înlesnirii dialogului dintre Comercianților de Street-Food din România și autoritățile/instituțiile publice naționale, locale, europene, precum și cu orice entități de drept privat.

 

Art. 6.Obiectul de activitate al Organizației Patronale va fi reprezentat în principal de:

 • Reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea intereselor economice, juridice și sociale ale membrilor Organizației;

 • Promovarea scopului Organizației Patronale pe toate mediile și canalele de comunicare;

 • Promovarea concurenței loiale, combaterea practicilor comerciale nelegale/ilegale;

 • Identificarea și definirea nevoilor de orice fel ale comecianților/vendorilor de street-food și întreprinderea demersurilor necesare în vederea satisfacerii nevoilor semnalate sau identificate;

 • Depistarea și sesizarea neregularităților, inadvertențelor, neconformităților proiectelor legislative și a actelor normative în vigoare aplicabile industriei de street-food/food-truck în România;

 • Depistarea și semnalarea implementării/transpunerii/executării neconforme, deficitare și/sau necorespunzătoare a planurilor și proiectelor autorităților publice pe termen scurt, mediu și lung de către autorităților publice la nivel național și local ce privesc industria de street-food/food-truck;

 • Supravegherea procesului legislativ și a punerii în executare a deciziilor, proiectelor, acțiunilor, demersurilor întreprinse de către reprezentanții comunității la nivel național și local privitor la industria de street-food/food-truck;

 • Întreprinderea oricăror demersuri premise de lege în vederea asigurării și garantării aplicării fidele a proiectelor, planurilor și strategiilor stabilite/dedicate industriei de street-food/food-truck;

 • Dezvoltarea, întreținerea și afilierea cu diverse organisme, insituții, partneriate, organisme naționale și/sau internaționale de profil;

 • Realizarea de materiale media, promovarea și publicarea materialelor relevante pentru aducerea la îndeplinire a scopului Organizației;

 • Organizarea, elaborarea, dezvoltarea și promovarea codurilor de conduită în industria de street-food/food-truck;

 • Organizarea, elaborarea, desfășurarea, sprijinirea și promovarea de proiecte/programe educaționale, formare profesională, formare inițială, perfecționare a operatorilor/personalului/colaboratorilor din industria street-food;

 • Elaborarea, îmbunătățirea, actualizarea și implementarea politicilor de ocupare și plasare a forței de muncă;

 • Efectuarea de analize și studii de piață cu privire la aspecte de interes pentru membrii Organizației;

 • Elaborarea şi promovarea coduri de conduită în afaceri;

 • Promovarea principiilor responsabilităţii sociale;

 • Desemnarea, în condiţiile legii, a reprezentanţilor la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu organizaţiile sindicale, precum şi în structurile bipartite şi tripartite de dialog social, după caz;

 • Organizarea și spijinirea organizării de cursuri, seminarii, simpozioame, expoziții, conferințe, târguri sau campanii sociale în acord cu legea și cu scopul Organizației, în vederea promovării industriei de street-food/food-truck;

 • Organizarea, elaborarea și dezvoltarea unui cadru informațional dedicat faclitării accesului la noutățile, inovațiile, dezvoltările tehnice/tehnologice din industria street-food/food-truck;

 • Identificarea, organizarea, sprijinirea programelor dedicate schimburilor de experiență cu organizații/entități statale, suprastatale și/sau private;

 • Colaborarea cu autoritățile/instituțiile/organismele administrației publice centrale și locale incidente în vederea atingeri scopurilor Organizației;

 • Asistarea și reprezentarea membrilor Organizației în instențelor de judecată, organelor de jurisdicție, altor instituții și/sau autorități publice, persoane juridice de drept public/privat, persoane fizice;

 • Asigurarea oricăror servicii cerute de membrii lor, în condiţiile legii;

 • Organizarea și desfășurarea oricăror altor acțiuni care să conducă la îndeplinirea scopului Organizației.

 

Profiturile obținute în urma activităților derulate de Organizație conform prevederilor Legii 367/2022, dacă există, pot fi distribuite sau investite exclusiv pentru aducerea la îndeplinire a scopului și misiunii Organizației.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL  ORGANIZAȚIEI PATRONALE

 

Art. 7.Patrimoniul inițial al Organizației este format din activul inițial, constituit prin aportul egal în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 900 LEI, destinat realizării scopului Organizației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 8.Organizaţiile patronale pot dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care sunt înfiinţate.

 

Art. 9.Resursele patrimoniale ale Organizației cuprind:

 • sume provenite din taxa de înscriere a membrilor noi, după caz, stabilite prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director;

 • sume provenite din cotizațiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;

 • donații, finanțări, subvenții, sponsorizări sau legate de la persoane fizice, fundații, asociații şi persoane juridice, naționale și/sau internaționale;

 • resurse obținute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

 • resurse provenite din activitățile economice directe desfăşurate în vederea autofinanțării;

 • alte venituri prevăzute de lege.  

 

Art. 10.Activitatea economico-financiară a organizaţiilor patronale se desfăşoară potrivit bugetului propriu de venituri şi cheltuieli. Contabilitatea este organizată conform dispozițiilor legale. Execițiul financiar va corespunde anului calendaristic. 

 

Art. 11.Organizaţia Patronală poate desfăşura, în condiţiile legii, şi alte activităţi specifice generatoare de venituri, cum sunt:

 1. înfiinţarea şi administrarea de unităţi de pregătire, certificare profesională şi consultanţă în domeniile specifice sectoarelor de activitate din economia naţională pe care le reprezintă, potrivit legii;

 2. desfăşurarea de activităţi de certificare profesională, perfecţionare şi reconversie profesională, potrivit legii;

 3. alte activităţi potrivit Statutului.

 

Art. 12.Veniturile Organizaţiilor Patronale sunt destinate realizării scopurilor și obiectivelor enumerate la Capitolul II de mai sus şi nu pot fi repartizate membrilor acestora.

 

Art. 13.Organizația poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, în condițiile legii.

 

CAPITOLUL IV

MEMBRII ORGANIZAȚIEI

 

Art. 14.Membrii Organizației Patronale

 

 1. Pot deveni membri ai Organizației persoanele juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul de Aderare. 

 

Membrii pot fi:

 • fondatori - dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Organizației;

 • aderenți - dobândesc calitatea de membru în urma aprobării de către Consiliul Director a cererii de adeziune motivată formulată de candidat la proxima sedință a Consiliului Director.

 • Calitatea de membru aderent al Organizației se dobândește drept efect al acceptării de către Consiliul Director a candidaturii.

 • Solicitanții trebuie să transmită o cerere scrisă Consiliului Director, prin intermediul căreia își vor exprima dorința de a deveni membru al Organizației și de a adera la Statutul Organizației, la toate celelalte acte și regulamente aplicabile în cadrul Organizației.

 • Cererea formulată de solicitant va fi analizată de către Consiliul Director, prin prisma condițiilor din Regulamentul de Aderare, asupra căreia se va pronunța în scris, la proxima ședință a Consiliului Director. Decizia motivată a Consiliului Director va fi comunicată în scris solicitantului, în toate cazurile.

 • În cazul în care candidatura solicitantului este aprobată, acesta devine membru al Organizației de la data decizie Consiliui Director, fără a fi necesare alte formalități suplimentare.

 • Membrii Organizației (i.e. fondatori, aderenți) au obligația permanentă și continuă de îndeplini toate condițiile prevăzute în Regulamentul de Aderare, în caz contrar putând fi suspendați sau pierde calitatea de membru, după caz.

 

Art. 15.Suspendarea calității de membru

 

 1. Calitatea de membru al Organizației poate fi suspendată, în următoarele cazuri:

 1. Deschiderea procedurii insolvenței hotărâte printr-o decizie definitivă a instanței judecătorești competente;

 2. Încetarea îndeplinirii condițiilor stabilite în Regulamentul de Aderare.

              

 1. Suspendarea calității de membru al Organizației se constată în scris de către Consiliul Director, în baza documentelor care fac dovada intervenirii unei cauze de suspendare a calității de membru.

 

 1. Suspendarea calității de membru al Organizației atrage suspendarea dreptului de a vota în cadrul Adunării Generale, a celorlalte organe ale Organizației, de a reprezenta Organizația față de terți.

 

 1. Suspendarea calității de membru al Organizației, suspendă în mod automat și calitatea de membru ales în cadrul organelor Organizației, în locul membrului suspendat numindu-se în înlocuitor interimar pe întreaga perioadă a existenței cauzei de suspendare.

 

 1. Înlocuitorul interimar va fi ales și desemnat de către ceilalți membri ai organul relevant, dintre ceilalți membri ai Organizației sau dintre terții Organizației, fără ca numărul total al terților să depășescă 1/3 din numărul total al membrilor constituienți ai organului respectiv al Organizației.

 

 1. Ridicarea măsurii suspendării va avea loc prin decizia Consiliului Director, ca urmare a prezentării de către membrul suspendat a documentelor care atestă încetarea cauzei care a determinat suspendarea calității de membru.

 

 1. În cazul în care măsura suspendării depășește un termen de 24 de luni consecutive sau 48 de luni în total, calculate începând cu data deciziei Consiliului Director de suspendare, calitatea de membru va înceta de drept, fără a fi necesare îndeplinirea unor formalități suplimentare în acest sens.

 

Art. 16.Pirderea calității de membru

 

 1. Calitatea de membru se pierde prin:

 

 1. încetarea existenței persoanei juridice;

 2. declararea stării de faliment-lichidare;

 3. renunțarea la calitatea de membru, prin formularea unei cereri în scris adresate Consiliului Director, calitatea încetând în termen de 30 de zile de la data transmiterii cererii de renunțare de către membrul relevant;

 4. excluderea decisă de Adunarea Generală, pentru următoarele motive:

 1. nerespectarea prezentului Statut, a hotărârilor cu caracter obligatoriu organelor de conducere a Organizației, actelor/regulamentelor interne ale Organizației;

 2. angajarea în activități care aduc atingere renumelui Organizației, prejudiciază interesele morale sau materiale ale Organizației, împiedică realizarea obiectivelor Organizației;

 3. Încetarea îndeplinirii condițiilor stabilite în Regulamentul de Aderare pentru o perioadă mai lungă de 12 luni consecutive.

 

CAPITOLUL V

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ORGANIZAȚIEI 

 

Art. 17.Membrii Organizației au următoarele drepturi:

 

 1. să participe activ la Adunările Generale, să pună în discuție şi să ia parte la dezbaterea  subiectele de interes ale Organizației;

 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Organizației;

 3. să primescă rapoarte periodice, cel puțin o dată pe an, asupra activității Organizației/Consiliului Director, prin intermediul cărora să fie informați cu privire la hotărârile adoptate, activitatea în curs, planurile stabilite în vederea atingerii scopului Organizației;

 4. să fie informați în prealabil cu privire la pozițiile oficiale asumate de către Organizației, cu privire anumite aspecte/probleme incidente;

 5. să semnaleze Organizației problemele care privesc scopul şi obiectivele Organizației, în vederea promovării şi apărării acestora;

 6. să se retragă din Organizație;

 7. să îşi exprime votul;

 8. să conteste hotârile organelor de conducere a Organizației în condițiile stabilite de prevederile legale aplicabile;

 9. să obțină, la cerere, copii ale oricăror documente legale de activitatea desfășurată de Organizație, organele de conducere a acesteia;

 10. să facă propuneri privitor la activitatea Organizației, folosirea fondurilor disponibile, activitatea organelor de conducere, eventuale oportunități compatibile cu scopul și obiectivele Organizației;

 11. să primească sprijin şi asistență din partea Organizației. 

Art. 18.Membrii Organizației au următoarele îndatoriri:

 

 1. să respecte statutul, hotărârile organelor de conducere ale Organizației, regulamentul intern și orice alte acte aplicabile în cadrul Organizației;

 2. să sprijine material şi moral activitatea desfășurată de Organizației pentru aducerea la îndeplinire a scopului și obiectivelor acesteia;

 3. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Organizației sau să lezeze interesele Organizației;

 4. să participe la adunările generale şi/sau la şedințele Consiliului Director, după caz;

 5. să achite taxele/cotizațiile stabilite de organele de conducere ale Organizației, după caz. 

Art. 19.Membrii Organizației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Organizațis răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale. În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director. 

 

CAPITOLUL VI

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ORGANIZAȚIEI

Art. 20.Organele de conducere, administrare şi control ale Organizației sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi Comisia de Cenzori, dacă este cazul.

 

 

Art. 21.Adunarea Generală

 

 1. Adunarea Generală este organul de conducere al Organizației fiind formată din totalitatea membrilor Organizației, reprezentați de către reprezentanții legali și/sau de către o persoană împuternicită în mod expres în acest sens.

 2. Un membru al Organizației poate fi reprezentant (legal/convențional) numai de o persoană fizică (niciodată juridică).

 3. Adunarea Generală se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare, după cum urmează:

  1. în sesiune ordinară, anual;

  2. în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competența Adunării Generale şi care nu suferă amânare.  

 4. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, în scris, cu cel puțin 25 de zile înainte de data desfăşurării adunării, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, menționându-se ordinea de zi, data, ora și locul ținerii primei ședințe, precum și a celei de a doua ședințe, în cazul în care prima ședință a Adunării Generale nu poate fi întrunită în mod legal din cauza lipsei cvorumului necesar. În cazul în care pe ordinea de zi se regăsesc puncte care necesită parcurgerea unor documente, aceste se vor face disponibile membrilor, odată cu convocarea, prin orice mijloace care să permită accesul liber și neîntrerupt la acestea.

 5. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la inițiativa Consiliului Director, a preşedintelui Consiliului Director sau la propunerea a 1/4 din numărul total al membrilor Organizației, ori de câte ori este necesar. 

 6. Ședințele Adunării Generale pot fi ținute și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință, comunicare audio sau video prin rețele de tip Internet sau prin satelit etc.), sub condiția existenței posibilității conectării în mod continuu și ascultării reciproce prin acest mijloc de comunicare. Hotărârile adoptate pot fi semnate și prin semnătură eletronică extinsă, precum și prin orice altă modalitate prevăzută de lege. Sedința Adunării Generale va fi condusă de preşedintele Consiliului Director sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedinte.

 7. Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor Organizației, iar fiecare dintre membri are dreptul la un singur vot. În cazul în care Adunarea Generală nu întrunește cvorumul necesar ținerii ședinței, cea de-a doua ședință a Adunării Generale, având aceeași ordine de zi precum cea de la prima convocare,

 8. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul drepturilor de vot ale membrilor prezenți, cu excepția cazului în care pe ordinea de zi a adunării se află punctul ce privește modificarea Statutului, caz în care hotărârea va fi adoptată cu votul afirmativ a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor Organizaței (fără a fi luați în calcul membrii suspendați). În caz de paritate, Președintele Consiliului Director decide.

 9. Membrii absenți de la Adunarea Generală vor putea vota prin corespondență, prin mijloacele de comunicare la distanță, prin mandat special sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege.

 10. Membrii/reprezentanții Membrilor care, într-o problemă aflată pe ordinea de zi a ședinței a Adunării Generale, are un interes personal sau prin care s-ar crea un avantaj nejustificat pentru soțul, ascendenții sau descendenții, colateralii sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv („Conflict de Interese”), nu va putea lua parte la deliberare și/sau la votul acelui punct de pe ordinea de zi. În caz contrar, membrul aflat în Conflict de Interese este răspunzător pentru daunele cauzate Organizației.

 11. Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de Consiliul Director. 

 12. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.  Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Statutului Organizației, pot fi atacate în justiție, de către membri care a lipsit de la vot sau a votat împotrivă și a cerut să se facă mențiune despre acest aspect în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la de când a luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

 

 1. Atribuțiile Adunării Generale sunt:

 

 1. stabilirea strategiei anuale a Organizației;

 2. definirea scopurilor și obiectivelor Organizației;

 3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale Organizației și a situațiilor financiare anuale;

 4. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

 5. suplimentarea sau reducerea numărului membrilor Consiliului Director;

 6. alegerea și revocarea Președintelui Organizației;

 7. alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;

 8. revocarea hotărârilor Consiliului Director sau ale Președintelui atunci când acestea sunt în contradicție cu prevederile legale, Statutul Organizației;

 9. aprobarea propunerilor de excludere a membrilor;

 10. aprobarea modificării Statutului sau aprobarea unui nou statut;

 11. înființarea de filiale și sucursale, agenții, reprezentanțe, orice alte structuri organizatorice cu sau fără personalitate juridică permise de lege;

 12. aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director;

 13. aprobarea afilierii Organizației;

 14. dizolvarea şi lichidarea Organizarea;

 15. aprobarea membrilor onorifici;

 16. orice alte atribuții prevăzute de lege. 

 

Art. 22.Consiliul Director

 

 1. Consiliul Director reprezintă organul executiv al Organizației şi va fi compus din minim 3 membri, fiind aleși de Adunarea Generală, pentru mandate de câte 2 (ani) ani fiecare, mandatele acestora putând fi reînnnoite. Președintele Consiliului Director este și președintele Organizației, conducând Consiliul Director și reprezentând Organizația în relația cu terții.

 2. Consiliul Director este alcătuit din reprezentanții membrilor Organizației. Fiecare membru al Organizației are dreptul de a-și desemna un singur reprezentant (legal/convențional) în cadrul unui singur organ al Organizației. Pentru evitarea oricărui dubiu, un membru nu-și poate desemna câte un reprezentant/același reprezentant atât în organele de execuție, cât și în cele de control. Reprezentantul unui membru poate face parte din mai multe grupuri de lucru, echipe de proiect, orice alta formă de organizare internă dedicată unui scop/obiectiv prestabilit, având în același timp și calitatea de membru într-unul dintre organele de execuție/control ale Organizației.

 3. Membrii Consiliului Director trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să nu execute pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

 4. În cazul în care un membru deține Controlul[2] în cadrul unui alt membru al Organizației, aceștia vor putea desemna un singur reprezentant în cadrul organelor Organizației, care va reprezenta atât membrii Controlați, cât și membrul care exercită Controlul.

 5. Fiecare canditat nominalizat își va înainta candidatura spre ocuparea unui post în cadrul Consiliului Director numai alături de un program de guvernare-administrare (set de obiective strategii, măsuri, obiective), ce va fi prezentat și susținut în cadrul Adunării Generale organizate în acest sens.

 6. Consiliul Director este  alcătuit din trei membri, aleși de către Adunarea Generală. Primul Consiliul Director este unui provizoriu, având un mandat valabil numai până la data votării și numirii Consiliului Director plenipotențiar.

 7. Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale. Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcarii legislației aplicabile sau a deciziilor organelor statutare competente. În caz de vacanță a funcției, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu membri interimari. Înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală.  

 8. Consiliul Director reprezintă Organizația în relațiile cu terții, având următoarele atribuții:

  1. execută hotărârile Adunării Generale;

  2. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situația financiară, proiectul programelor Organizației;

  3. aprobă adeziunea noilor membri;

  4. propune excluderea membrilor;

  5. aprobă schimbarea sediului social;

  6. consemnează cererile de renunțare a membrilor;

  7. încheie acte juridice în numele şi pe seama Organizației; 

  8. aprobă organigrama şi politica de personal a Organizației;

  9. desemnează persoanele cu drept de semnătură în bancă;

  10. elaborează strategia, obiectivele, precum și principalele direcții în cadrul activității și dezvoltării Organizației, supunându-le aprobării Adunării Generale;

  11. stabilește și pregătește planul pe termen scurt, mediu și lung, programul anual de dezvoltare a Organizației, privind proiectele Organizației și programele individuale de dezvoltare ale Organizației și să le supună aprobării Adunării Generale;

  12. elaborează și implementează reguli, proceduri, politici interne ale Organizației;

  13. pregătește și transmite către Adunarea Generală, periodic sau oricând la solicitarea expresă a Adunării Generale, rapoarte privind aspectele financiare și/sau operaționale legate de activitatea Organizației;

  14. gestionează relația cu terțe părți în legătură cu îndeplinirea scopului, obiectivelor Organizației;

  15. contractarea de specialiști externi în vederea facilitării îndeplinirii scopului, obiectivelor și intereselor Organizației;

  16. să pregătească și să adopte un cod de conduită obligatoriu pentru Membri;

  17. îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală, statut, prevederile legale aplicabile.

 9. Consiliul Director se întruneşte semestrial, în sesiuni ordinare, la convocarea preşedintelui Consiliului Director, precum şi de fiecare dată când este necesar, în sesiuni extraordinare, la cererea scrisă adresată preşedintelui de către cel puțin 1/3 din membrii Consiliului Director.

 10. Preşedintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea de zi, iar în cadrul sedințelor Consiliului Director acesta va prezida întâlnirea. În cazul în care președintele nu convoacă sesiunea Consiliului Director, aceasta poate fi convocată de către oricare membrii interesați.

 11. Ședințele Consiliului Director pot fi ținute și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință, comunicare audio sau video prin rețele de tip Internet sau prin satelit etc.), sub condiția existenței posibilității conectării în mod continuu și ascultării reciproce prin acest mijloc de comunicare. Deciziile adoptate pot fi semnate și prin semnătură eletronică extinsă, în condițiile legii.

 12. Consiliul Director este legal întrunit în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi și hotărăște prin votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați prin mandat special. În caz de paritate a voturilor, Președintele Consiliului Director are votul decisiv. Dacă Președintele Consiliului nu participă la ședință sau la vot, atunci Vice-Președintele va avea votul decisiv.

 13. Hotărârile Consiliului Director se consemnează în procesele-verbale încheiate cu ocazie fiecărei ședințe. Hotărârile Consiliului Director contrare legii sau Statutului Organizației, pot fi atacate în justiție, de către membrii Organizației sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care a lipsit de la vot sau a votat împotrivă și a cerut să se facă mențiune despre acest aspect în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la de când a luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

 14. Toți membrii Consiliului Director au îndatorirea de a pregăti şedințele Consiliului Director, ale cărui hotărâri le execută.

 15. Președintele Consiliului Director reprezintă Organizația în relația cu terții, fiind autorizat să semneze orice act în numele și pe seama Organizației, inclusiv documentele și înscrisurile privind derularea operațiunilor în conturile bancare deschise pe numele Organizației.

 16. Membrul Consiliului Director care, într-o problemă aflată pe ordinea de zi a ședinței a Consiliului Director, are un interes personal sau prin care s-ar crea un avantaj nejustificat pentru soțul, ascendenții sau descendenții, colateralii sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv („Conflict de Interese”), nu va putea lua parte la deliberare și/sau la votul acelui punct de pe ordinea de zi. În caz contrar, membrul aflat în Conflict de Interese este răspunzător pentru daunele cauzate Organizației.

 

Art. 23.Comisia de Cenzori

 

 1. Comisia de Cenzori asigură controlul economico-financiar al Organizației şi poate participa la şedințele Consiliului Director, fără drept de vot. Comisia de Cenzori va fi alcătuită întotdeauna dintr-un număr impar de membri. Membrii Consilului Director nu pot fi cenzori.

 2. Cenzorul are următoarele atribuții:

  1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Organizației;

  2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

  3. dacă constată nereguli în modul de administrare al patrimonului Organizației poate cere Consiliului Director să convoace Adunarea Generală;

  4. îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA ORGANIZAȚIEI

Art. 24.Dizolvarea

 

 1. Organizația se dizolvă:

  1. de drept;

  2. prin hotărârea Adunării Generale;

  3. prin hotărâre judecătorească; 

 2. Organizația se dizolvă de drept prin:

  1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 luni consecutive de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;

  2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul Organizației, dacă această situație durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite;

 3. Dizolvarea poate fi aprobată de de Adunarea Generală printr-o majoritate de 2/3 din totalul de voturi din cadrul Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinței în care s-a decis dizolvarea, hotărârea Adunării Generale se va depune la judecătoria competentă teritorial, pentru a se face mențiune în registrul special de evidență a organizațiilor patronale. 

 4.  Organizația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

  1. când scopul sau activitatea Organizația a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

  2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

  3. când Organizația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

  4. când Organizația a devenit insolvabilă;

  5. dacă Organizația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective. 

 5. Dizolvarea Organizației are ca efect lichidarea acesteia în condițiile legii.

 6. În cazul dizolvării Organizației, activele rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste active vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop similar Organizației, desemnate de către Consiliul Director sau de membrii rămași ai acestuia ori de către cenzor. Oricare dintre Consiliul Director, membrii rămași ai Consiliului Director sau cenzorul va/vor stabili și procedura de urmat pentru transmiterea activelor Organizației.

 

Art. 25.Lichidarea

 

 1. Lichidarea se va efectua, în următoarele condiții:

 

 • Dacă dizolvarea Organizației a fost constată sau declarată prin hotărâre judecătoarească, lichidatorii vor fi numiți prin hotărârea judecătorească. Mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.

 

 • Lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului, atât față de Organizației, cât și față membri. Lichidatorii răspund solidar pentru toate daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

 

 • Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Organizației.

 

 • Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Organizației. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

 

 • Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

 

 • După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în temen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la registrul special de evidență a organizațiilor patronale al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Organizația.

 

 • Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea Organizație din registrul special de evidență a organizațiilor patronale.

 

 • Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Organizației şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

 1. Organizația își încetează fiinţa la data radierii din registrul special de evidență a organizațiilor patronale.

 

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 26.Prezentul statut este valabil pe toata durata de funcționare a Organizației, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea prevederilor prezentului Statut şi a prevederilor legale aplicabile.  

 

Art. 27.În funcție de activitatea sa, Organizația poate avea personal remunerat și/sau colaboratori voluntari.

 

Art. 28.Orice diferend, dispută sau divergență ivită între membrii Organizației, precum și intre Organizație și membrii acesteia, se vor soluționa mai întâi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se poate ajunge la o rezolvare amiabilă, diferendul, disputa sau divergența va fi supusă soluționării de către instanțele române competente.

 

Art. 29.Membrii Organizației au obligația să trateze cu deplină confidenţialitate toate datele şi informaţiile de orice natură la care are acces, direct sau indirect, prin furnizare/acces sau în mod accidental, în baza relaţiilor de orice fel cu Organizația. Obligația de confidențialitate va supraviețui încetării calitatății de membru al Organizației, pentru perioada maximă permisă de lege.

 

Art. 30.Membrii Organizației vor răspunde pentru prejudiciile cauzate organizației prin conduita lor nelegală/ilegală și/sau prin încălcarea prezentului Statut și/sau a prevederilor legale.

 

Art. 31.Membrii Organizației declară că au capacitate deplină de exercițiu în vederea încheierii prezentului Statut, manifestându-și consimțământul în mod liber, fără a fi constrânși în vreun fel sau dezavantajați.

 

Art. 32.Membrilor organelor de conducere ale Organizaţiei Patronale li se asigură protecţia legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării atribuţiilor şi/sau a mandatului lor, sub sancţiunea pedepselor prevăzute de lege.

 

Art. 33.Dacă oricare dintre prevederile prezentului Statut va fi considerată ca fiind ilegală, nulă, invalidă sau neaplicabilă conform prevederilor legilor oricărei jurisdicţii, legalitatea, validitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestui Statut în această jurisdicţie nu vor fi afectate, iar membrii Organizației convin să înlocuiască o asemenea clauză ilegală, nulă, invalidă sau neaplicabilă cu o clauză legală, validă, aplicabilă, agreată reciproc cu sens cât se poate de apropiat clauzei ilegale, nule, invalide sau neaplicabile astfel încât legalitatea, validitatea şi aplicabilitatea întregului Contract să nu fie afectată în orice altă jurisdicţie.

 

Art. 34.Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plăți necesare pentru înființarea Organizației vor fi efectuate în contul Organizației și vor fi înregistrate în contabilitate de la înregistrarea acestora drept ”cheltuieli de înființare”.

 

Art. 35.Dispozițiile prezentului Statut se completează cu dispozițiile Legii 367/2022 și cu alte prevederi legale aplicabile. 

 

 

[1] Comerciant de Street-Food – deţinător/posesor de vehicul(e) food-truck prin intermediul cărora își desfășoara activitatea economică de producere și/sau comercializare de produse alimentare în regim de street-food;

[2]Control -  referitor la un membru al Organizației: (a) posesia sau deținerea directă sau indirectă a majorității capitalului propriu și/sau a drepturilor de vot ale unui alt membru; (b) capacitatea de a numi sau revoca directori care dețin majoritatea drepturilor de vot care pot fi exercitate la ședințe sau în ceea ce privește hotărârile consiliului de administrație al unul alt membru; (c) deținerea, direct sau indirect, a puterii de a conduce sau de a determina direcția politicilor respectivului membru (fie prin deținerea sau deținerea de titluri cu drept de vot, dreptul de a numi majoritatea conducerii executive, prin contract sau în prin alte mijloace).

ROTRUCK

26 Februarie 2023

rotruck mic.png
bottom of page